Polityka prywatności


Polityka Prywatności Medical Magnus Spółka z o.o.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów i Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Medical Magnus Spółka. z o. o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Polityka Prywatności Medical Magnus Spółka. z o.o. ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami w tym danymi osobowymi dotyczącymi Państwa.

Jakie dane możemy przetwarzać?

 • Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej Państwo korzystacie. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

 • podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu oraz podczas nawiązywania kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w serwisie:

 • Aby skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez nasze serwisy, będziecie Państwo musieli być zalogowani lub zarejestrowani.

 • Niektóre funkcjonalności i usługi nie wymagają logowania, niemniej jednak dostęp do nich jest możliwy po przesłaniu odpowiednich formularzy.

 • Możemy również uzyskać Państwa dane, gdy będziecie się Państwo z nami kontaktowali, za pomocą danych kontaktowych podanych w formularzu kontaktowy.

 • automatycznie, podczas korzystania przez Państwa z serwisu:

 • Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych i korzystania z naszych serwisów automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie (zob. Polityka Cookies Medical Magnus Spółka z o.o.).

Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy poprosimy Państwa o podanie jakichkolwiek danych osobowych, informujemy dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Dotyczące Państwa dane osobowe możemy zbierać za pomocą formularzy czy w związku z funkcjonowaniem Państwa konta w serwisie. Państwa dane osobowe możemy również uzyskać, jeżeli napisaliście Państwo do nas lub zadzwoniliście wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Medical Magnus Spółka z o.o. między innymi w następujących celach:

 1. Ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak również w naszej placówce na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

 2. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

 3. Realizujemy Państwa prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy państwa oświadczenia, w których upoważniacie inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.

 4. Kontaktujemy się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań. Nasz kontakt może dotyczyć również przypomnień co do zalecanych działań profilaktycznych (np. szczepienia) których podejmowanie jest rekomendowane ze względów zdrowotnych.

 5. Przeprowadzanie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz raportowanie stanu zaszczepień odpowiednim organom.

 6. Zakwalifikowanie do udziału w programie promocji zdrowia oraz wysyłka imiennego zaproszenia do udziału w programie promocji zdrowia.

 7. Zapewnienie Państwu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Państwa potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyście mogli poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Państwa uciążliwe i nie naruszały prawa do prywatności. Jednocześnie możecie Państwo w każdej chwili poinformować nas, że nie chcecie otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Państwa żądaniem.

 8. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.

 9. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

 10. Możemy kierować do Państwa komunikację marketingową dotyczącą działalności Medical Magnus Spółka z o.o. taką jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej.

 11. W zależności od Państwa decyzji, możemy wykorzystywać do tego Państwa adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Państwa skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możecie Państwo otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące.

 12. Możemy przetwarzać dane dotyczące Państwa pozyskane w trakcie współpracy z Medical Magnus Spółka z o.o. w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami dotyczącymi Państwa. Celem takiego przetwarzania powierzonych danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Państwa komunikatów do zidentyfikowanych potrzebach.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z Medical Magnus Spółka z o.o. tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Medical Magnus Spółka z o.o. na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową, agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Medical Magnus Spółka z o.o. zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter), z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.

Dodatkowe informacje:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z Medical Magnus Spółka z o.o. lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Medical Magnus Spółka z o.o. Państwu udziela. Każdorazowo poinformujemy Państwa w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia Medical Magnus Spółka z o.o. r danych osobowych. Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które nabywacie lub usług, z których korzystacie, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Państwa profilu marketingowego, naszej strategii marketingowej i dalszego rozwoju. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz, co oznacza, że będziesz otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie jesteś zainteresowany.

Obowiązek podania danych osobowych:

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 • prawo wycofania zgody,

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym biurem Medical Magnus Spółka z o.o.

Żądanie realizacji praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

 • drogą tradycyjną na adres: Medical Magnus Spółka z o.o. ul. Kopernika 38 90-552 Łódź,
  z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

 • drogą elektroniczną: na adres mailowy: biuro@mmcenter.pl

 • poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt

 • drogą telefoniczną: +48 42 253 19 06

 • osobiście w placówce

 • bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych (Edyta Sztandera- Gołdych) na adres Medical Magnus Spółka z o.o. ul. Kopernika 38 90-552 Łódź

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Deklaracja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych:

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, zewnętrzne audyty bezpieczeństwa informacji prowadzone przez niezależną stronę trzecią, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Medical Magnus Spółka z o.o. zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zmiany Polityki Prywatności:

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Aktualizacja 29-06-2021 r.

#
Skip to content